Zasady i warunki - RQS

Spis treści:
Artykuł 1- definicje
Artykuł 2- tożsamość korporacyjna/przedsiębiorstwa
Artykuł 3- znaczenie
Artykuł 4- oferta
Artykuł 5- umowa
Artykuł 6- prawo do odstąpienia
Artykuł 7- koszty odstąpienia
Artykuł 8- wyłączenie prawa do odstąpienia
Artykuł 9- cennik
Artykuł 10- zgodność i gwarancje
Artykuł 11- dostawy i realizacja
Artykuł 12- długość transakcji: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie
Artykuł 13- płatności
Artykuł 14- skargi
Artykuł 15- rozstrzyganie sporów
Artykuł 16- dodatkowe lub inne przepisy

Artykuł 1 – definicje

W niniejszych zasadach/warunkach zastosowanie mają następujące definicje:
Czas rozważenia: okres, w czasie którego konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia.

Konsument: osoba fizyczna, niedziałająca w imieniu firmy lub branży, która zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą.
Dzień: dzień kalendarzowy

Długość transakcji: umowa na odległość w odnie

sieniu do serii produktów lub usług, których zobowiązania do dostarczenia i zakupu są rozłożone na pewien okres czasu.
Trwały nośnik: instrument umożliwiający zachowanie przez odbiorcę lub przedsiębiorcę informacji personalnych w taki sposób, że będą one dostępne do wykorzystania w przyszłości, przez okres właściwy do celów tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Prawo do odstąpienia: możliwość zerwania umowy na odległość przez konsumenta w okresie czasu rozważenia.
Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub firma oferująca konsumentom produkty na odległość.

Umowa na odległość: umowa zawarta w oparciu o system sprzedaży na odległość przez firmę produktów i usług, w tym zakończenie umowy z wykorzystaniem jednej lub więcej technik porozumiewania się na odległość.

Technika porozumiewania się na odległość: możliwości zakończenia umowy bez konieczności osobistego stawienia się przez konsumenta i przedsiębiorcę w tym samym miejscu i czasie.

Artykuł 2- tożsamość korporacyjna/przedsiębiorstwa

SNORKEL SPAIN SLU
Apartado de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810

Artykuł 3- znaczenie

Niniejsze zasady/warunki odnoszą się do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej sfinalizowanej umowy na odległość, zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość, treść zasad/warunków ogólnych zostanie udostępniona konsumentowi. Jeżeli nie jest to zasadnie możliwe do zrealizowania przed zawarciem umowy na odległość, wówczas zaznaczy się, że zasady/warunki ogólne będą do wglądu dla przedsiębiorcy, a na życzenie konsumenta te ogólne zasady/warunki należy niezwłocznie i nieodpłatnie do niego przesłać.

Jeżeli umowa na odległość zostanie zawarta elektronicznie, niezależnie od poprzedniego artykułu i przed zawarciem umowy na odległość, treść zasad/warunków ogólnych można przedstawić konsumentowi w formie elektronicznej, tak aby tekst można było w prosty sposób zapisać na nośniku trwałym. Jeżeli nie jest to zasadnie możliwe do zrealizowania przed zawarciem umowy na odległość, wówczas zaznaczy się to, gdzie konsument może zapoznać się z zasadami/warunkami ogólnymi w formie elektronicznej oraz że zasady/warunki, na życzenie konsumenta, zostaną do niego nieodpłatnie wysłane w formie elektronicznej lub innej.

W przypadku, gdy poza zasadami/warunkami ogólnymi zastosowanie mają również inne specyficzne warunki odnośnie produktów lub usług, stosuje się odpowiednio ustęp drugi i trzeci, a w przypadku sprzecznych zasad/warunków konsument posiada prawo do powołania się na stosowne zasady/warunki, które są dla niego korzystne.

Artykuł 4- oferta

Jeżeli oferta ma określony okres ważności lub inne specyfikacje, to zostanie to dokładnie wyszczególnione. Oferta zawiera całkowity i dokładny opis oferowanych produktów i usług. Opis zawiera wszystkie szczegóły, umożliwiające dokonanie dokładnej oceny produktów/usług przez konsumenta. Zdjęcia wykorzystane przez przedsiębiorcę są prawdziwym odwzorowaniem produktów oraz usług. Oczywiste błędy i pomyłki nie są wiążące dla przedsiębiorcy.

Każda oferta zawiera informacje dla konsumenta, gdzie w jasny sposób przedstawiono jakie prawa i obowiązki odnoszą się do danej oferty w momencie zaakceptowania jej przez konsumenta. Dotyczy to przede wszystkim:

 • ceny wraz z podatkiem
 • możliwych kosztów dostawy
 • sposobu, w jaki dana umowa została zawarta oraz niezbędnych podpisów
 • tego, czy zastosowanie ma prawo do odstąpienia
 • metody płatności, dostawy oraz wykonania umowy
 • terminu, do którego można przyjąć ofertę lub okresu czasu, w którym przedsiębiorca gwarantuje zachowanie tej samej ceny
 • poziom lub stopień porozumiewania się na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii do porozumiewania się na odległość zostały obliczone na podstawie stawek innych niż regularne
 • jeżeli umowa po jej zawarciu jest archiwizowana, a jeżeli tak, to w jaki sposób poinformować o tym konsumenta
 • sposób, w jaki konsument, przed zawarciem umowy, może sprawdzić oraz w razie potrzeby, odzyskać informacje przekazane uprzednio przez niego w ramach umowy
 • wszystkie inne języki, w których sporządzono umowę, w tym w języku holenderskim
 • kodeksy postępowania, które obowiązują przedsiębiorcę, oraz w jaki sposób konsument może się z nimi zapoznać; oraz
 • w przypadku długości transakcji, minimalny okres obowiązywania umowy na odległość.

Artykuł 5- umowa

Umowa jest sfinalizowana, z zastrzeżeniem przepisów w paragrafie 4, w chwili, gdy konsument zaakceptuje ofertę oraz spełni warunki.

Jeżeli konsument zaakceptuje ofertę w formacie elektronicznym, to przedsiębiorca od razu potwierdzi elektronicznie przyjęcie oferty. Konsument może rozwiązać umowę do czasu aż przedsiębiorca nie potwierdzi przyjęcia oferty.

Jeżeli umowa została zawarta elektronicznie, przedsiębiorca podejmie wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przesyłanych elektronicznie oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może dokonać płatności elektronicznie, przedsiębiorca zapewni przestrzeganie wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może zgłosić lub sprawdzić, zgodnie z przepisami prawnymi, czy konsument będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań odnośnie płatności, a także zweryfikować wszelkie istotne fakty i czynniki, niezbędne do sfinalizowania odpowiedniej umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca, po przeprowadzeniu sprawdzeń, znajdzie dostateczne powody do niezawierania umowy, to wówczas będzie on uprawniony do uzasadnienia i odrzucenia zamówienia, lub narzucenia warunków specjalnych na zrealizowanie oferty.

Wraz z produktem lub usługą, przedsiębiorca dostarczy następujące informacje, na piśmie lub w inny sposób, umożliwiające zachowanie danych na trwałym nośniku przez konsumenta:

 • adres firmy, na który konsument może wysyłać skargi
 • warunki oraz sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia oraz jasne wskazówki dotyczące wykluczenia z prawa do odstąpienia.
 • informacje dotyczące gwarancji i usług po dokonaniu zakupu
 • artykuł 4 ustęp 3, chyba że przedsiębiorca dostarczył tych informacji przed wykonaniem umowy.
 • wymaganie odnośnie rozwiązania umowy, jeżeli czas jej trwania wynosi rok lub dłużej, lub została podpisana na czas nieokreślony.

W przypadku długości transakcji, punkt e. ma zastosowanie tylko przy pierwszej dostawie.

Artykuł 6- prawo do odstąpienia

Dostarczenie produktów:

Po zakupie produktów, konsument posiada możliwość do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni. Okres możliwości odstąpienia od umowy rozpoczyna się dzień po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub uprzednio wybranego przedstawiciela konsumenta znanego przedsiębiorcy.

W powyższym okresie konsument powinien obchodzić się z produktem i jego opakowaniem w sposób należycie ostrożny. Rozpakowywanie i korzystanie z produktu powinno odbywać się tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustalenia tego, czy konsument ma zamiar go zachować. Jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z prawa do odstąpienia, to produkt należy odesłać ze wszystkimi akcesoriami oraz, jeżeli to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z uzasadnionymi i jasnymi wskazówkami, dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Dostawa usług:

Po dostarczeniu usług, konsument posiada możliwość odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni, począwszy od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, konsument powinien zastosować się do uzasadnionych i jasnych wskazówek, przekazanych przez przedsiębiorcę wraz z ofertą lub w czasie dostarczenia usługi.

Artykuł 7- koszty odstąpienia

Jeżeli konsument korzysta z prawa do odstąpienia, jego koszt nie może przekraczać kosztów zwrotu produktu.

Jeżeli konsument dokonał płatności, przedsiębiorca powinien dokonać zwrotu tej wpłaty jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni po odstąpieniu lub po otrzymaniu przesyłki z powrotem.

Artykuł 8- wyłączenie prawa do odstąpienia

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo do odstąpienia przez konsumenta zgodnie z treścią ustępów 2 i 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie wspomniał o tym przed zawarciem umowy.
Wyłączenie prawa do odstąpienia jest możliwe wyłącznie dla następujących produktów:

 • tych, które zostały opracowane przez przedsiębiorcę zgodnie z wymaganiami konsumenta
 • tych, które jednoznacznie mają charakter osobisty 
 • tych, których ze względu na swój charakter nie można zwrócić
 • tych, które szybko się psują lub starzeją
 • których cena uzależniona jest od wahań na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu
 • pojedynczych gazet lub czasopism
 • wszystkich tych, w przypadku których nie można ustalić tego, czy oryginalne produkty zostały dostarczone przez www.royalqueenseeds.pl

Artykuł 9- cennik

W okresie ważności oferty, ceny oferowanych produktów i usług nie wzrosną, z wyłączeniem przypadków, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT.

Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty i usługi ze zmiennymi cenami, o ile te ostatnie podlegają wahaniom na rynku finansowym, na który przedsiębiorca nie ma wpływu. Odpowiednie wzmianki o tym uzależnieniu od wahań oraz fakcie, że wymienione ceny to ceny docelowe, zostaną uwzględnione w ofercie.
Podwyżka cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy będzie możliwa tylko wtedy, gdy spowodowana jest przepisami prawa lub innymi postanowieniami.

Podwyżka cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy będzie możliwa tylko wtedy, gdy zostało to określone przez przedsiębiorcę i:

 • jest ona spowodowana przepisami prawa lub innymi postanowieniami; lub
 • konsument ma prawo do rozwiązania umowy od dnia obowiązywania podwyżki.

Ceny w ofercie zawierają podatek VAT.

Artykuł 10- zgodność i gwarancje

Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia tego, że produkty i usługi odpowiadają treści umowy, w tym ich specyfikacje, odpowiednie wymagania, solidność i/lub użyteczność, oraz zgodność z przepisami prawnymi i innymi postanowieniami w dniu zawarcia umowy. Po uzgodnieniu, przedsiębiorca zapewni również to, że produkt będzie można wykorzystać w sposób inny niż jego normalne przeznaczenie.
Gwarancja udzielana przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa konsumenta lub roszczenia, które może on złożyć przeciwko przedsiębiorcy.

Artykuł 11- dostawy i realizacja

Przedsiębiorca ma obowiązek dołożenia należytych starań w celu wykonania zamówień produktów oraz przy ocenie wniosków o usługi.

Miejscem dostarczenia jest adres podany przedsiębiorcy przez konsumenta.

Biorąc pod uwagę treść ustępu 4 zasad/warunków ogólnych, przedsiębiorca powinien niezwłocznie zrealizować przyjęte zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni po złożeniu zamówienia, o ile nie uzgodniono innego, dłuższego terminu. Jeżeli dostawa jest opóźniona lub nie może być częściowo lub w całości zrealizowana, należy o tym poinformować konsumenta w terminie do 30 dni od chwili złożenia zamówienia. W takim przypadku, konsument będzie mógł skorzystać z prawa do rozwiązania umowy, bez konieczności poniesienia żadnych dodatkowych kosztów, i będzie przysługiwało mu za to odszkodowanie.

W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z zapisami w poprzednim ustępie, przedsiębiorca powinien zwrócić konsumentowi zapłaconą kwotę w jak najszybszym terminie, do 30 dni od momentu rozwiązania umowy.

Jeżeli dostawa zamówionego produktu jest niemożliwa, to przedsiębiorca powinien wówczas dążyć do dostarczenia produktu zastępczego. Należy o tym co najmniej wspomnieć konsumentowi w prosty i zrozumiały sposób przed dostawą. W odniesieniu do produktów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia. Koszty możliwego zwrotu takich produktów ponosi przedsiębiorca.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów ponosi przedsiębiorca aż do momentu dostawy do konsumenta lub ustanowionego przez niego przedstawiciela znanego przedsiębiorcy, o ile nie uzgodniono tego w inny sposób. Po otrzymaniu uszkodzonego produktu należy to zgłosić pocztą elektroniczną w ciągu trzech dni.

Artykuł 12- długość transakcji: czas trwania, rozwiązanie i przedłużenie

Rozwiązanie

Konsument może rozwiązać umowę w każdej chwili, o ile została ona zawarta na czas nieokreślony, a jej przedmiotem jest regularna dostawa produktów (w tym elektryczności) i usług, z zachowaniem stosownych przepisów o jej wypowiedzeniu w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

W umowie w poprzednim ustępie, konsument może:

w każdej chwili rozwiązać ją bez żadnych restrykcji w określonym czasie lub w ustalonym okresie co najmniej rozwiązać ją w ten sam sposób, w jaki została ona zawarta w każdej chwili rozwiązać ją z takim samym okresem wypowiedzenia jak w przypadku przedsiębiorcy.

Przedłużenie

Umowa została zawarta na czas określony i uwzględnia regularne dostawy produktów (w tym elektryczności) lub usług i nie musi być automatycznie przedłużana lub odnawiana w określonym odstępie czasowym.

Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostawy dzienników, tygodników oraz czasopism może zostać automatycznie przedłużona w okresie trzech miesięcy. Konsument może rozwiązać tę przedłużoną umowę na koniec okresu przedłużenia z jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

Umowa zawarta na czas określony, która przedłuża regularną dostawę produktów i usług, może być automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, o ile konsument może w każdej chwili ją rozwiązać z okresem wypowiedzenia do jednego miesiąca, oraz z okresem wypowiedzenia do trzech miesięcy, jeżeli przedłużenie dotyczy umowy na regularną dostawę, z częstotliwością nie większą niż raz w miesiącu, dzienników, tygodników i czasopism.

Umowa zawarta na czas określony, która przedłuża regularną dostawę dzienników, tygodników i czasopism (na okres próbny i wstępną subskrypcję), nie będzie przedłużona automatycznie, a jej rozwiązanie następuje automatycznie na koniec okresu próbnego lub wstępnej subskrypcji.

Czas trwania

Jeżeli umowa została zawarta na okres ponad jednego roku, to konsument może po roku rozwiązać ją z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jedne miesiąc, o ile jej rozwiązanie przed uzgodnionym terminem jej ważności nie wynikało z zastosowania zasady rozsądku i uczciwości.

Artykuł-13 płatności

Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kwoty do zapłaty przez konsumenta należy uiścić w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia okresu możliwości odstąpienia od umowy, o którym mowa w artykule 6, ustęp 1. W przypadku dostarczenia usługi, okres możliwości odstąpienia od umowy rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

Przy sprzedaży produktów konsumentom, przedpłata stanowiąca ponad 50% całej kwoty nie może być wpisana w zasady i warunki ogólne. W przypadku określenia wielkości przedpłaty, konsument nie może dochodzić swoich praw w odniesieniu do wykonania danego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem tej przedpłaty.

Konsument ma obowiązek poinformowania przedsiębiorcy o nieścisłościach w danych dotyczących płatności. W przypadku niedotrzymania obowiązku przez konsumenta, przedsiębiorca posiada, ograniczone prawnie, prawo do naliczenia uzasadnionych kosztów, o których należy uprzednio poinformować konsumenta.

Artykuł 14- skargi

Przedsiębiorca posiada dostatecznie dobrze znaną procedurę zażaleń, w oparciu o którą rozpatruje się wszelkie skargi.
Skargi dotyczące realizacji umowy należy opisać przedsiębiorcy w sposób pełny i wyraźny, w rozsądnym terminie, po zauważeniu usterki/uchybienia przez konsumenta. Skargi złożone do przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w okresie 14 dni od ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie skargi może zająć dłuższy okres czasu, wówczas przedsiębiorca potwierdzi jej otrzymanie w ciągu 14 dni wraz z podaniem informacji, kiedy konsument otrzyma bardziej wyczerpującą odpowiedź.
Jeżeli skarga nie zostanie rozstrzygnięta za porozumieniem stron, wówczas zaistniały spór podlega procedurze rozstrzygania sporów.

Artykuł 15- rozstrzyganie sporów

Wszelkie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, do których zastosowanie mają niniejsze zasady/warunki ogólne, podlegają wyłącznie prawodawstwu holenderskiemu.

Artykuł 16- dodatkowe lub inne przepisy

Dodatkowe lub inne przepisy, w odniesieniu do zasad/warunków ogólnych, nie mogą naruszać praw konsumenta i należy je sporządzić na piśmie w sposób możliwy do zapisania ich na trwałym nośniku przez konsumenta.

Żaden z produktów na naszej stronie internetowej, w tym produkty CBD, nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub leczenia jakiejkolwiek choroby.

MASZ 18 LAT LUB WIĘCEJ?

Treści na RoyalQueenSeeds.com są odpowiednie jedynie dla osób dorosłych i są zarezerwowana dla osób pełnoletnich.

Upewnij się, że znasz prawo obowiązujące w swoim kraju.

Klikając WEJDŹ, potwierdzasz,
że masz ukończone
18 lat lub więcej.